VŠEOBECNÉ USTANOVENIA.

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je :

 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Predávajúci : 

Ing. Jana Cingeľová,

Malcov 4,

086 06 Malcov

IČO 52082342

DIČ 1124932116

Číslo účtu : SK47 8360 5207 0042 0664 0714

Kontaktné údaje :

Tel. +421919074747

e-mail : jana.cingelova1@gmail.com

(ďalej len "predávajúci")

a

kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke www.decor-art.sk.

Predávajúci a kupujúci plne rešpektujú a súčasné uznávajú elektronickú formu komunikácie za záväznú, platnú a v súlade so zákonom č.108/200 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov, kde je takýto vzťah chápaný ako zmluva uzavieraná na diaľku. Elektronická forma komunikácie medzi zmluvnými stranami sa teda realizuje prostredníctvo internetovej siete www.decor-art.sk.

Nákup tovaru v tomto internetovom obchode môže uskutočniť fyzická aj právnická osoba, v prípade dodržania stanovených pravidiel. Použitím webovej stránky internetového obchodu a realizovaním objednávky, dáva kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových obchodných podmienok, na zmenu ktorých, si v prípade potreby, predávajúci vyhradzuje právo.

PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy sú iba položky uvedené v elektronickej objednávke (ďalej len „tovar“). Informácie o tovare uvedené na stránkach internetového obchodu sú nezáväznými údajmi, pokiaľ neboli v zmluve uvedené ako záväzné.

 

POVINNOSTI PREDAVAJÚCEHO

Predávajúci sa zaväzuje, že bude svojím zákazníkom dodávať správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací list a záručný list. Objednaný tovar bude zabalený.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za poškodenie zásielky zavinené poštou, za prípadne nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou dodávateľa v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

 

KUPUJÚCI SA ZAVAZUJE

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. Objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny. V prípade neprevzatia tovaru (na základe objednávky) si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

 

CENA, DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

Ceny,ktoré sú uvedené v našom internetovom obchode sú platné a to v čase objednania tovaru. Ceny tovarov sú konečné, avšak v cene nie sú započítané prepravné náklady. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je zasielaná spoločne s tovarom a súčasne tiež slúži ako dodací list.

Platba za tovar sa realizuje :

-          platba na dobierku (kupujúci zaplatí za tovar pri preberaní tovaru),

-          platba bankovým prevodom  č.ú. SK47 8360 5207 0042 0664 0714

Dodacie podmienky

Dodacia lehota plynie od obdŕžania záväznej objednávky, podmienkou je však získanie všetkých podkladov, ktoré sú nevyhnutné pre včasne vybavenie dodávky. Termín dodania tovaru kupujúcemu sa líši v závislosti od daného tovaru. Ak ide o tovar, ktorý je skladom tovar je expedovaný zvyčajne do 2 -3 dní. Ak ide o tovar, ktorý je vyrábaný podľa želania kupujúceho dodacia doba sa líši a to 10 – 15 dní, maximálne 30 dní.

V prípade obdŕžania objednávky zo zahraničia sa poštovné náklady počítajú individuálne a to na základe hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého sa tovar zasiela.

 

POŠTOVNÉ A BALNÉ

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť formu prepravy pri objednávke tovaru, ktorý aj napriek svojej hmotnosti nespĺňa podmienky zvolenej formy prepravy. Poštovné sa riadi platným sadzobníkom Slovenskej pošty. Cena za poštovné, balné a doplnkové služby (dobierka) bude zobrazená v košíku pri objednávaní kupujúcim na základe hmotnosti realizovanej objednávky.

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Stornovať objednávku môže kupujúci bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho kontaktovaním na  e-mail : jana.cingelova1@gmail.com.

Stiahnite si formulár na odstúpenie od zmluvy: TU

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu písomne odstúpiť od zmluvy v lehote do štrnástich dní (Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho) odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar predávajúcemu bez závad, nepoškodený, nepoužitý a v pôvodnom balení s dokladmi, ktoré kupujúci obdŕžal. Súčasťou zásielky musí byť vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy a doručený na adresu uvedenú vo formulári.

Predávajúci sa zaväzuje prevziať tovar (nie na dobierku) a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu zníženú o výšku preukázateľných nákladov spojených s realizáciou objednávky kupujúcemu do 15 dní odo dňa doručenia tovaru predávajúcemu. Predávajúci vráti kupujúcemu peniaze spôsobom, aký bol zvolený kupujúcim vo formulári.

Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade ak ide o tovar zhotovený podľa individuálnych požiadaviek spotrebiteľa, tovar vyrobený na mieru alebo určený osobitne pre jedného spotrebiteľa. 

 

ZÁRUKA, REKLAMÁČNÉ PODMIENKY

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim, avšak nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením tovaru. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba na použitý tovar je 12 mesiacov. Záručná doba na služby (oprava alebo úprava veci) je 3 mesiace. Záručná doba na zhotovenie veci na zákazku je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty. Záručný list sa vystavuje na žiadosť kupujúceho. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe.
Spotrebiteľ je povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov a iných priložených dokladov. Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená alebo môže požadovať výmenu veci, ak je vada tovaru neodstrániteľná. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci by však nemal ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu. Ak ide o chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, ak k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, nevhodným zásahom do výrobku, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa a tiež vady spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním. Pri uplatňovaní reklamácie odporúčame spotrebiteľovi kontaktovať predávajúceho a poskytnúť mu informácie o produkte, ktorý vykazuje vadu a tiež spôsoby prejavovania tejto chyby. Na základe poskytnutých informácií predávajúci odporučí spotrebiteľovi postup pri vybavovaní reklamácie. Za vybavenú reklamáciu sa považuje ukončenie reklamačného konania a to odovzdaním opraveného výrobku, výmena tovaru, vrátenie ceny výrobku, uplatnenie určitej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia a aj odôvodnené zamietnutie reklamácie.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke predávajúceho.

V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. Kupujúci potvrdzuje, že sa pred realizáciou objednávky oboznámil s obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.


Ďakujeme za dôveru.

- p. Emma - Vrelo a úprimne odporúčam!!! Objednala som si už 4 anjelikov v rôznych farbách a veľkostiach a každý jeden je neskutočne krásny a do detailov prepracovaný! Prekrásna práca milej, šikovnej a ústretovej žienky!! Ja si určite ešte objednám.
- p. Lucia - Ďakujem. Srdiečko na dvere je štýlové, precízne vyrobené a vďaka tomu získali dvere svoju noblessu. Miestnosť akoby ožila toľkou nádherou a rozžiarila miestnosť. Vyzerá to nápadito a vkusne. Ešte raz ďakujem a odporúčam.
- p. Michaela - Milujem handmade veci. Anjeli, ktorých som si objednala sú nádherní. Už sa teším ako budú zdobiť môj vianočný stromček. Príjemná komunikácia s predávajúcou a bezproblémový priebeh objednávky. Vrelo odporúčam.
Product successfully added to the product comparison!